ขอนแก่นทศวรรษหน้า

สัมมนา “เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่”

ครั้งที่ 1 ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน

ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง รัฐ (ที่หมายร่วมถึงราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เอกชน วิชากร และภาคประชาชน ได้เข้าร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนา โดยที่ผ่านการทำงานของรัฐมักดำเนินไปในลักษณะ สั่งการจากบนลงล่าง

ผลการดำเนินงานแบบ บนลงล่าง ได้ตอบคำถามแล้วว่า “ล้มเหลว” เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและกำหนดความต้องการของตนเอง อันเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ

ทว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจาก “บนลงล่าง” สู่ “ประชา+รัฐ” จึงเป็นความท้าทายใหม่ในแวดวงการพัฒนา ซึ่งอีสาน
จะสตาร์ทอัฟร่วมกันในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้

ชม ถ่ายทอดสด ย้อนหลัง จาก Live Facebook