ดัชนีความก้าวหน้าขอนแก่นมาที่ 1 อีสาน รั้ง 24 ของประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=125&articleType=ArticleView&articleId=193

 

 

 

Facebook Comments